6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Aydınlatma Metni

İşbu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi ile Aydınlatma YükümlülüğününYerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla FGS DOĞALGAZ TESİSAT İNŞ. MÜH. LTD. ŞTİ. tarafından hazırlanmıştır. Veri sorumlusu, FGS DOĞALGAZ TESİSAT İNŞ. MÜH. LTD. ŞTİ..’nin (Bundan sonra “FGS DOĞALGAZ TESİSAT İNŞ. MÜH. LTD. ŞTİ.” veya “Şirket” olarak anılacaktır.)bilgileri aşağıdaki gibidir:

Veri Sorumlusu        : FGS DOĞALGAZ TESİSAT İNŞ. MÜH. LTD. ŞTİ.

Adres                         : GÖKÇEK MAH. 249 CAD. 47B BLOK NO:14 SİNCAN / ANKARA

Tel                              0 (312) 440 75 90

E-posta                      : [email protected]

İnternet sitemizde yer alan iletişim kanalı aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz kiş is el   verilerin iz ilet iş im faaliy et ler in in y ü rü tü lm es i, talep ve ş ikay etle r in tak ib i- ce vap lan d ır ılm as ı,   acil durum süreçlerinin yönetimi am ac ıy la işlen m ekted ir.

Söz konusu kişisel veriler 6698 Sayılı Kanun’un 5. maddesi uyarınca veri sorumlusunun hukukiyükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veriişlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak otomatik yollarla  işlenmektedir.  İ letm iş o ld u ğu n u z iş b ukiş is e l veriler sadece

 ş ir ket im iz b ü n y es in d e d eğerlen d ir ilm ekte ve ü çü n cü kiş ilere akta r ılm am aktad ır.

Şirketimizce gerekli görülürse kişisel verilerin doğruluğu konusunda tarafınızla iletişim kurulabilecek ve bilgitalep edilebilecektir. Tüm bu işlemler 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa, Gizlilik Politikamızave sair mevzuat hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmektedir.

Veri sahibi ilgili kişi olarak FGS DOĞALGAZ TESİSAT İNŞ. MÜH. LTD. ŞTİ.’e başvurarak 6698 Sayılı KişiselVerilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesindeki;

  1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • “Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesi” başlıklı kanunun 7. Maddesindeöngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik ya da yanlış işlenmiş verinin düzeltildiğini veya ilgilinin talebi üzerine verinin silindiğini veyahut yokedildiğine ilişkin bilginin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine birsonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın

giderilmesini talep etme,

Hakların ızı kullanabilirs in iz.

FGS DOĞALGAZ TESİSAT İNŞ. MÜH. LTD. ŞTİ.’ne yukarıda belirtilen haklarınıza yönelik taleplerinizi VeriSorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen şekillerde iletmeniz mümkündür.Başvurularınız şahsınıza ait olmalıdır. Bir başka kişinin kişisel verisine ilişkin bilgi talebi için başvuruyapılamayacağını önemle belirtmek isteriz. FGS DOĞALGAZ TESİSAT İNŞ. MÜH. LTD. ŞTİ. bilgi taleplerinizimümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Kişisel verilerleilgili talep haklarınızı kullanabilmek için internet sitemizdeki bilgilendirmeleri inceleyebilir ve yine internetsitemizde bulunan “6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Bilgi Talep Formu”’nu (LinkVerilecek) kullanabilirsiniz.

FGS DOĞALGAZ TESİSAT İNŞ. MÜH. LTD. ŞTİ.

İşbu Aydınlatma Metnini Okudum ve Anladım.


Award winning creative agency

We are building for tomorrow because tomorrow is the future and we want to make a contribution to the wonderful digital age that is awaiting us.