FGS DOĞALGAZ TESİSAT İNŞ. MÜH. LTD. ŞTİ. AYDINLATMA METNİ VE VERİ KORUMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (Bundan sonra “KVKK” veya “Kanun” olarak anılacaktır.) uygun olarakkişisel verilerin ve/veya özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi ve muhafaza edilmesi önem arz etmektedir. Bu nedenleFGS DOĞALGAZ TESİSAT İNŞ. MÜH. LTD. ŞTİ. (Bundan sonra “FGS DOĞALGAZ TESİSAT İNŞ. MÜH. LTD. ŞTİ. veya “Şirket” olarak anılacaktır.) olarak sizlere ait kişisel verilerin ve/veya özel nitelikli kişisel verilerin korunması,muhafaza edilmesi ve işlenmesi hususunda KVKK’ya uygun hareket ediyoruz.

Sizlerden internet ortamında sıklıkla veri almaktayız. İnternet sitemizin ziyaret edilmesi esnasında alınan ve kaydedilenkişisel veriler ve/veya özel nitelikli kişisel veriler Kişisel Verilerin Korunması Kanuna uygun olarak işlenmektedir. Bubağlamda FGS DOĞALGAZ TESİSAT İNŞ. MÜH. LTD. ŞTİ. veri sorumlusu sıfatıyla kanuni sınırlar dahilinde verilerinizialmakta ve muhafaza etmektedir. Ayrıca belirtmek isteriz ki; internet sitemizin ziyareti esnasında alınan tüm kişisel verilerve/veya özel nitelikli kişisel veriler Gizlilik Politikamız çerçevesinde de korunmaktadır. Bu konuda sayfamızdabulabileceğiniz Gizlilik Politikamızı (LİNK VERİLECEK) inceleyebilirsiniz.

İşbu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma YükümlülüğününYerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla FGS DOĞALGAZ TESİSAT İNŞ. MÜH. LTD. ŞTİ. tarafından hazırlanmıştır.

1.           KİŞİSEL VERİ NEDİR?

Kişisel veri, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiyeilişkin her türlü bilgi” şeklinde ifade olunmuştur. Tanımdan da anlaşılacağı üzere sizleri belirlenebilir kılan hertürlü bilgi kişisel veridir. Tüm bunlara ek siyasi düşünce, mezhep, ırk, din, dernek-vakıf üyeliği, sağlık bilgisi,felsefi düşünce, inanç,

cinsel tercih, sabıka kaydı, ceza mahkûmiyet bilgileri, biyometrik veriler ise özel nitelikli

kişisel verilerdir.

2.           HUKUKİ DAYANAK

6698 Sayılı Kişisel Verilen Korunması Kanunu, veri işleme faaliyetinde bulunulmadan önce verisi işlenen kişilerinaydınlatılmasını öngörmüştür. Aydınlatma Yükümlülüğü olarak addedilen bu husus Kişisel Verilerin KorunmasıKanunun 10. Maddesinde “Kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu ve yetkilendirdiği kişi, ilgilikişilere; Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği, Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, İşlenenkişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, 11 inci maddede sayılan diğer hakları, konusunda bilgi vermekle yükümlüdür.” şeklinde hüküm altına alınmıştır.

İşbu Kanunun 3. Maddesinde veri sorumlusu da “Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen,veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiler” olaraktanımlanmıştır. Yine veri işleyen “Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileriişleyen gerçek veya tüzel kişiyi.” şeklinde hükmolunmuştur. Bu bağlamda veri sorumlusu, internet sayfasınıziyaret ettiğiniz FGS DOĞALGAZ TESİSAT İNŞ. MÜH. LTD. ŞTİ.

’dir. Veri sorumlusunun bilgileri de aşağıdaki gibidir.

Veri Sorumlusu        : FGS DOĞALGAZ TESİSAT İNŞ. MÜH. LTD. ŞTİ.

Adres                         : GÖKÇEK MAH. 249 CAD. 47B BLOK NO:14 SİNCAN / ANKARA

Tel                              : 0 (312) 440 75 90

E-posta                      [email protected]

3.           VERİ  SORUMLUSU FGS DOĞALGAZ TESİSAT İNŞ. MÜH. LTD. ŞTİ ’NİN AYDINLATMA

YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN KAPSAMI

Yukarıda izah olunanlar uyarınca veri sorumlusu FGS DOĞALGAZ TESİSAT İNŞ. MÜH. LTD. ŞTİ.’ dir. Verisorumlusu sıfatı altında FGS DOĞALGAZ TESİSAT İNŞ. MÜH. LTD. ŞTİ. işbu Aydınlatma Metninde, kişiselverilerin kim tarafından hangi amaçla işlenebileceği, kimlere ne amaçla aktarılabileceği, verilerin toplanmayöntemi ve hukuki sebebi ile kişisel verilerin korunmasına yönelik veri sahibinin sahip olduğu haklar hususundasizleri bilgilendirmekte ve aydınlatmaktadır.

4.  VERİLERİNİZİN FGS DOĞALGAZ TESİSAT İNŞ. MÜH. LTD. ŞTİ. TARAFINDAN İŞLENMEAMAÇLARI

Kişisel verileriniz 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun öngördüğü sınırlar içerisinde ve kanununilkeleri esas alınarak işlenmektedir.

Kanun çerçevesinde FGS DOĞALGAZ TESİSAT İNŞ. MÜH. LTD. ŞTİ. olarak veri işleme amaçlarımız;

-Sizlere sunulan ürün ve hizmet kalitesinin arttırılabilmesi,

– FGS DOĞALGAZ TESİSAT İNŞ. MÜH. LTD. ŞTİ. bünyesindeki yeniliklerden, sunulan ürün ve hizmetlerdensizlerin

hızlıca haberdar edilebilmesi,

-Kişiye özel ihtiyaçlar ve kullanım amaçlarının tespit edilmesi bu bağlamda siz müşterilerimize özel mal ve hizmetsunumunun gerçekleştirilebilmesi,

– FGS DOĞALGAZ TESİSAT İNŞ. MÜH. LTD. ŞTİ.’nin ticari faaliyetin yürütülebilmesi ve bu bağlamda sizlereeksiksizifanın sağlanabilmesi,

-Değişen, gelişen ürün ve hizmetlerimiz hakkında sizleri bilgilendirmek ve gereken durumlarda aydınlatmanınyapılabilmesi,

-Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizlerin en iyi şekilde faydalanabilmesi,

– FGS DOĞALGAZ TESİSAT İNŞ. MÜH. LTD. ŞTİ. olarak ticari ortaklıklarımızın ve stratejilerimizingeliştirilebilmesi, belirlenebilmesi, güvenli bir temele oturtulabilmesi, ticari politikalarımızda ve yönetimselişleyişimizde doğru kararların alınabilmesi,

– FGS DOĞALGAZ TESİSAT İNŞ. MÜH. LTD. ŞTİ. olarak kurumsal kimliğimizin sağlam temele oturtulabilmesive kurumsal işleyişin sağlanabilmesi,

-Şirket  içi  politikalarımızın  hedeflerine  ulaştırılması  ve  böylelikle  siz  müşterilerimizin

memnuniyetinin arttırılabilmesi,

-Bilgi güvenliğinin sağlanabilmesi,

– FGS DOĞALGAZ TESİSAT İNŞ. MÜH. LTD. ŞTİ. olarak internet üzerinden sunulan  mal ve hizmetlerin

geliştirilebilmesi,

-Yaşanan olumsuzlukların hızla çözümlenebilmesi,

 • FGS DOĞALGAZ TESİSAT İNŞ. MÜH. LTD. ŞTİ.’ ne talep ve şikayet iletenler ile iletişime geçilebilmesi,

-İnternet sitemizde yer alan Gizlilik Politikası’na (LİNK VERİLECEK) ilişkin hükümlere uygunluğunsağlanabilmesi

Şeklindedir.

5.  VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNE YÖNELİK İLKELER

 1. İlgili  mevzuatta  öngörülen  veya  işlendikleri  amaç  için  gerekli  olan  süre  kadar

muhafaza edilmesini;

 • Hukuka uygun olarak işlemeyi;
  • Verilerin güncelliğini sağlamayı;
  • Dürüstlük kurallarına uygun davranmayı;
  • İşlendiği amaç dışında kullanılmamasını;
  • İşlendiği amaçla ölçülü ve sınırlı olmasını;
  • Genel ahlaka, örfe ve adete uygun olarak işlemeyi;
  • 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri başta olmak üzere ilgili tüm mevzuathükümlerine uygun olarak işlemeyi;

FGS DOĞALGAZ TESİSAT İNŞ. MÜH. LTD. ŞTİ. olarak ilke edindik.

 • VERİLERİN İŞLENME USULÜ
 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZ FGS DOĞALGAZ TESİSAT İNŞ. MÜH. LTD. ŞTİ  TARAFINDAN İKİDURUMUN VARLIĞI HALİNDE İŞLENEBİLMEKTEDİR. BU İKİ HAL AŞAĞIDAKİ GİBİDİR:

AÇIK RIZAKANUNUNA UYGUNLUK HALLERİ  AÇIK RIZAYA GEREK OLMAYAN HALLER

B-AÇIK RIZAYA GEREK OLMAYAN HALLER

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kişisel verinin işlenmesi için bazı hallerde açık rızaya gerekolmadığını belirtmiştir. Kanunun 5. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen bu haller aşağıdaki gibidir:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerliliktanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunluolması.
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarınaait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun

meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Söz konusu durumların varlığı halinde açık rızanız olmaksızın FGS DOĞALGAZ TESİSAT İNŞ. MÜH. LTD. ŞTİ.olarak veri işleyebilme hakkımız haizdir.

Özel nitelikli kişisel verilerinizden sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel verileri, kanunlarda öngörülen hâllerdeaçık rızası aranmaksızın işleyebilme hakkımız haizdir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancakkamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlıkhizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunankişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

7. VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Gelişen ve değişen teknolojik koşullarda farklı mecralardan şirketimizce veri toplanmaktadır. İnternet sitesi deotomatik yollarla kişisel veri topladığımız alanlardan birisidir.

FGS DOĞALGAZ TESİSAT İNŞ. MÜH. LTD. ŞTİ. bünyesinde internet sitesi üzerinden toplanan kişisel verilerve/veya özel nitelikli kişisel veriler 6698 Sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddesindeki hukuki sebeplerden birine ya dabirkaçına veyahut açık rıza şartına dayanılarak işlenmektedir. İşlenen verinin kategorisine ve türüne göre ilgilikişiye aydınlatma yapıldığını, söz konusu aydınlatma metinlerinde verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenenverilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve ilgili kişininsahip olduğu haklar uyarınca açıklama yapıldığını ve gerektiği durumda açık rıza alındığını belirtmek isteriz.

8.           VERİLERİN AKTARILMASI VE KORUNMASI

a-AKTARILMASI

Verileriniz, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanuna uygun olarak, gizlilik sözleşmelerimizdeki koşullaruyarınca gerekli olduğu durumlarda üçüncü kişilere aktarılmaktadır. Aktarılan her veri için veri elde edilmedenönce yapılan Aydınlatma Metninde verinin hangi amaçla kimlere aktarılabileceği hususunda ayrıntılı açıklamayapılmaktadır. Fakat her koşulda FGS DOĞALGAZ TESİSAT İNŞ. MÜH. LTD. ŞTİ. veri aktarımı yaparken 6698Sayılı Kanun 8. ve 9. Maddelerine uygun hareket etmektedir. Ek olarak gerekli teknik ve idari tedbirlerdealmaktadır.

b-KORUNMASI

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu asıl olarak verilerin korunmasını ve izinsiz aktarımın önüne geçilmesini amaçlamaktadır. Başta ilgili kanun hükümleri olmak üzere verilerin yetkisiz üçüncü kişilere aktarımınınönüne geçebilmek için FGS DOĞALGAZ TESİSAT İNŞ. MÜH. LTD. ŞTİ. olarak gereken teknik ve idari tedbirialmaktayız. Bu bağlamda bilhassa şirket içi politikalarımızı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun halegetirmekte ve kişisel verilerin korunmasına yönelik her türlü teknik yazılım ve donanımı bünyemizdebulundurmaktayız. Tüm bunları sağlayabilmek adına gerek şirket içinde çalışanlarımızın gerekse iş yaptığımızüçüncü kişilerin Gizlilik Politikamıza (LİNK VERİLECEK) aykırı davranmasını önlemeye çalışmaktayız.

9.           VERİ SAHİBİ İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

 1. BAŞVURU HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. Maddesinde veri sahibinin haklarını hüküm altına almıştır.Kanunda veri sahibi “ilgili kişi” olarak addedilmiş olup; verilerinin işlenmesine ilişkin bazı taleplerde bulunmahakkı öngörülmüştür. İşbu madde uyarınca ilgili kişinin talep hakları aşağıdaki gibidir:

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • “Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesi” başlıklı Kanunun 7. Maddesindeöngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik ya da yanlış işlenmiş verinin düzeltildiğini veya ilgilinin talebi üzerine verinin silindiğini veyahut yokedildiğine ilişkin bilginin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine birsonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın

giderilmesini talep etme.

Yukarıda izah olunan Kişisel Verilerin Korunması Kanunundan doğan haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbuAydınlatma Metninde belirtilen usul çerçevesinde şirketimize iletebilirsiniz. Söz konusu talepleriniz FGS DOĞALGAZ TESİSAT İNŞ. MÜH. LTD. ŞTİ. tarafından mümkün olan en kısa sürede veya en geç otuz güniçerisinde cevaplanacaktır. Başvurular bizzat veri sahibinin kendisi tarafından yapılmak zorundadır. FGS DOĞALGAZ TESİSAT İNŞ. MÜH. LTD. ŞTİ.  sadece veri sahibi tarafından yapılan başvuruyu dikkate alacak vebaşvuru yapan hakkında bilgiler paylaşacaktır.

B-BAŞVURU USULÜ

Veri sorumlusu sıfatını taşıyan FGS DOĞALGAZ TESİSAT İNŞ. MÜH. LTD. ŞTİ.’ne yukarıda belirtilen haklarınızayönelik taleplerinizi yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imzaya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen

ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Kişiselverilerle ilgili talep haklarınızı kullanabilmek için internet sitemizdeki bilgilendirmeleri inceleyebilir ve yineinternet sitemizde bulunan “6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Bilgi Talep Formu”’nu(LİNK VERİLECEK) kullanabilirsiniz.

B-BAŞVURUDA YER ALMASI GEREKEN BİLGİLER

Başvurunuzda yer alması gereken bilgiler aşağıdaki gibidir:

    Adınız ve Soyadınız

T.C. Kimlik Numaranız

Yabancı Uyruklu İseniz Uyruğunuz, Pasaport No veya Varsa Kimlik Numaranız

Yazılı Başvuru Yapılacak İse Talep Formunun Altında Islak İmzanız

KVKK 11. Madde uyarınca Talebinizin İçeriği

Size Ulaşım Sağlayabileceğimiz Telefon ve Faks Numarası/Numaraları,

Size Ulaşım Sağlayabileceğimiz E-Posta Adresiniz

Tebligata Esas Yerleşim Yeri veya İş Yeri Adresi

ŞİRKETİMİZİN BİLGİLERİ AŞAĞIDAKİ GİBİDİR:

Veri Sorumlusu        : FGS DOĞALGAZ TESİSAT İNŞ. MÜH. LTD. ŞTİ.

Adres                         : GÖKÇEK MAH. 249 CAD. 47B BLOK NO:14 SİNCAN /ANKARA

  Tel                             : 0 (312) 440 75 90

E-posta                      [email protected]

    FGS DOĞALGAZ TESİSAT İNŞ. MÜH. LTD. ŞTİ.


Award winning creative agency

We are building for tomorrow because tomorrow is the future and we want to make a contribution to the wonderful digital age that is awaiting us.